தொடர்ந்து போராடினால் ஒரு நாள எதிர்ப்புகள் முறிந்துவிடும்

Sunday, May 3, 2009

என்னுடைய கீழியல்பு முன்பு செய்த அதே முட்டாள்தனமான காரியங்களைத் தொடர்ந்து செய்து கொண்டிருக்கிறது. நீர் ஒருவர்தாம் அதை மாற்ற முடியும். அதற்கு உமது நிபந்தனைகள் எவை?

அன்னை:

1. உன்னால் மாறமுடியும் என்று உறுதியாக நம்ப வேண்டும்.

2. கீழியல்பு சொல்லும் சமாதானங்களை ஏற்காமல் மாற வேண்டும் என்று சங்கற்பிக்க வேண்டும்.

3. எத்தனை தடவைகள் விழுந்தாலும் அந்த சங்கற்பத்தில் விடாப்பிடியாக இருக்க வேண்டும்.

4. நீ பெறும் உதவியில் அசைக்க முடியாத நம்பிக்கை இருக்க வேண்டும்.

உன்னுடைய ஆர்வத்திலும் முயற்சியிலும் அயராதிரு, பின்னடைவுகளினால் சோர்ந்து போய்விடாதே. தொடக்கத்தில் அவ்வாறு ஏற்படவே செய்யும். அவற்றைச் சட்டை செய்யாமல் நீ தொடர்ந்து போராடினால் ஒரு நாள எதிர்ப்புகள் முறிந்துவிடும், கஷ்டங்கள் மறைந்துவிடும். என் உதவி உனக்கு எப்போதும் உண்டு, ஆனால் நீ அதைப் பயன்படுத்திக் கொள்ளவும் உன்னுடைய திறமைகளையே நம்பியிராமல் அதை நம்பியிருக்கவும் கற்றுக் கொள்ள வேண்டும்.

வைகற
(ஸ்ரீஅர‌வி‌ந்ஆ‌சிரம‌ககாலா‌ண்டவெ‌ளி‌யீடு)

நன்றி: வெப்துனியா

0 comments:

Donate a Link for Green World - NGO

You can donate a link from your blog or website for Green World - NGO, A Non-Profit Social Welfare Organization functioning at Erode.
This is what you will see.Optionally use this Widget installer to add this link to your blogger blog.

  © Blogger templates Newspaper by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP